Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die we op uw computer plaatsen om uw gebruiksgemak op onze website te verbeteren. We gebruiken sessie cookies en permanente cookies. Dat doen we om uw voorkeurinstellingen te onthouden en om te weten dat u akkoord ging met het gebruik van cookies. Derden op onze website gebruiken mogelijk ook tracking en nog andere cookies. Klik hier voor ons volledig cookiebeleid en meer info over cookies.
Ik ga akkoord met cookies

*

Auteur Topic: Luminus - Nieuwe algemene voorwaarden vanaf 1 mei 2006  (gelezen 4985 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Bokkerijder

 • Gast
Luminus - Nieuwe algemene voorwaarden vanaf 1 mei 2006
« Gepost op: 2 maart 2006, 03:38:29 »
Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en /of aardgas door Luminus (hierna `wij?) aan de klant (hierna `u?)*.  (Ref.:AVS 12.4)

1.   Definities
Aansluitingsovereenkomst: de overeenkomst afgesloten tussen u en de Netbeheerder in verband met een bepaalde aansluiting, inbegrepen de kwaliteit van de afname, de toevoer van elektriciteit en/of aardgas, de meetinrichting en de voor de aansluiting van de installaties relevante technische bepalingen; deze overeenkomst valt buiten de Leveringsovereenkomst.  Bijzondere Voorwaarden: ons document waarin de prijs, de duur en de bijzondere bepalingen worden vermeld.  Consument: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden elektriciteit en/of aardgas en/of aanverwante producten en diensten aankoopt.  Huishoudelijke afnemer: elke natuurlijke persoon die elektriciteit en/of aardgas aankoopt om te voorzien in zijn behoeften en die van de personen die samen met hem in het Leverpunt gedomicilieerd zijn.  Levering/leveren: het voorzien op het Leverpunt van elektriciteit en/of aardgas.  Leveringsovereenkomst: het geheel van overeenkomst tussen u en ons betreffende de Levering, de algemene voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden evenals elke schriftelijke aanvulling of aanpassing daarvan (bv. Formulier, bevestigingsbrief) maken deel uit van deze leveringsovereenkomst; ingeval van tegenstrijdigheden hebben de Bijzondere Voorwaarden voorrang, tenzij er uitdrukkelijk van afgeweken wordt.  Leverpunt: het overeengekomen punt waar wij elektriciteit en/of aardgas Leveren; dit punt heeft een uniek EAN-nummer.  Netbeheerder: de beheerder van het nationaal, regionaal of lokaal net voor de transmissie, het vervoer of de distributie van elektriciteit en/of aardgas.  Ontvangstdatum: de derde kalenderdag na de factuurdatum, wanneer de factuur naar u door de post toegestuurd wordt.  De begrippen die niet in deze Leveringsovereenkomst zijn gedefinieerd (bijvoorbeeld aansluiting, aansluitingenregister, toegangsregister, meetinrichting, installaties, enz.) hebben de betekenis zoals vastgelegd in het toepasselijke technische reglement.

2.   Leveringsovereenkomst
Wij zullen elektriciteit en/of aardgas Leveren zoals in de Leveringsovereenkomst bepaald.  U zal op het Leverpunt uitsluitend onze elektriciteit en/of aardgas afnemen, ons de overeengekomen prijs betalen en de andere bepalingen van de Leveringsovereenkomst naleven.

3.   Totstandkoming van de Leveringsovereenkomst
3.1. De Leveringsovereenkomst komt tot stand zodra u ons aanbod heeft aanvaard, onder de opschortende voorwaarde van onze verificatie of u door een energieleverancier werd opgezegd of een budgetmeter of een stroom-begrenzer heeft; of u bij ons onder een andere overeenkomst (i) in het verleden een betalingsachterstand van minimum 2 maanden had of 2 facturen te laat betaald heeft of (ii) nog openstaande facturen heeft.  Wij kunnen u onze weigering meedelen uiterlijk de zevende kalenderdag voordat wij door de Netbeheerder als leverancier voor het Leverpunt in het aansluitingenregister of toegangsregister worden geregistreerd, tenzij u met onze uitdrukkelijke en voorafgaande aanvaarding voor die datum een bankwaarborg stelt of een storting uitvoer zoals voorzien in artikel 7.6.
3.2. De Levering start zodra wij door de Netbeheerder als leverancier voor het Leverpunt in het aansluitingenregister of toegangsregister weren geregistreerd.  De startdatum van de Levering staat vermeld op de eerste factuur.
3.3. U bent verantwoordelijk voor het be?indigen en/of wijzigen van iedere overeenkomst met een derde die met de Leveringsovereenkomst onverenigbaar is, en verklaart dat u zulke overeenkomst niet (meer) heeft op het moment van de startdatum voorzien in artikel 3.2.

4.   Duur
4.1. De Leveringsovereenkomst wordt afgesloten voor bepaalde of onbepaalde duur die begint op de startdatum van de Levering.
4.2. Is uw Leveringsovereenkomst van bepaalde duur, dan wordt deze automatisch verlengd voor opeenvolgende perioden van ??n jaar, tenzij ??n partij, per aangetekende brief gericht aan de andere partij, tenminste ??n maand voor het einde van de lopende periode, opzegt.  Uw opzeg is enkel geldig indien het Leverpunt op de voorziene einddatum effectief van elektriciteit en/of aardgas wordt voorzien door een andere leveringsovereenkomst, of wordt afgesloten. Zoniet zal de Leveringsovereenkomst niet be?indigd zijn en werd uw Leveringsovereenkomst met een jaar verlengd. Het is immers anders voor ons technisch onmogelijk om de Levering stop te zetten.
4.3. Is uw Leveringsovereenkomst van onbepaalde duur, dan kan deze steeds door u of door ons worden opgezegd per aangetekende brief gericht aan de andere partij, met een opzegtermijn van tenminste ??n maand.  Deze opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de kalendermaand, volgend op de kalendermaand waarin de opzeg werd gegeven.  De be?indiging zal pas effectief worden indien het Leverpunt door een andere Leveringsovereenkomst van elektriciteit en/of aardgas wordt voorzien, of wordt afgesloten. Zoniet zal die Leveringsovereenkomst niet be?indigd zijn.  Het is immers anders voor ons technisch onmogelijk om de Levering stop te zetten.
4.4. Indien u de Leveringsovereenkomst vroegtijdig en foutief be?indigt, of be?indigt zonder of met een te korte opzegtermijn, dient u ons een schadevergoeding gelijk aan drie maanden geschat gebruikt te betalen.
4.5. Het voorgaande doet niets af aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die gelden als wij uw standaardleverancier zijn.

5.   Gebruik, Levering en meting
5.1 Gebruik
5.1.1. U zal de elektriciteit en/of aardgas enkel op het Leverpunt gebruiken en niet doorleveren aan derden.
5.1.2. Indien u toestellen gebruikt om zelf energie te produceren, dient u dit onmiddellijk aan ons te melden.
5.1.3. U moet iedere fundamentele wijziging van uw gebruiksgegevens onmiddellijk aan ons meedelen.
5.2. Levering en Netbeheerder.
5.2.1. U sluit met ons de Leveringsovereenkomst voor de Levering, maar heeft een aparte Aansluitingsovereenkomst met de Netbeheerder betreffende uw aansluiting op het net (bv. Betreffende de meetinrichting, de installaties, enz.)  Wij zijn geen partij bij deze Aansluitingsovereenkomst en zijn derhalve niet verantwoordelijk voor de nakoming an deze Aansluitingsovereenkomst door u of door de Netbeheerder.
5.2.2. De Netbeheerder is verantwoordelijk voor het functioneren van het net en de continu?teit en de kwaliteit van de Levering. Dit valt buiten onze verantwoordelijkheid.  Indien de Netbeheerder de toevoer van elektriciteit en/of aardgas beperkt of onderbreekt, hebben wij het recht om de Levering eveneens te beperken of te onderbreken, zonder u daardoor enige vergoeding verschuldigd te zijn.
5.2.3. Wenst u uw aansluiting af te sluiten, dan dient u zelf contact op te nemen met de Netbeheerder.  De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor uw rekening.
5.3. Meting
5.3.1. De Netbeheerder bezorgt ons de stand van uw meter.  Indien u ons de stand meedeelt, bent u verantwoordelijk voor de juiste opgave daarvan.  De gegevens van de Netbeheerder hebben in elk geval voorrang.
5.3.2. Zowel u als wij kunnen bij twijfel over de juistheid van de meting de meetinstallatie laten onderzoeken.  Dit gebeurt op kosten van de verzoeker.
5.3.3. Een rechtzetting van de meetgegevens en de daaruit voortvloeiende facturatie kan betrekking hebben op een periode van maximaal twee jaar voorafgaand aan de laatste meteropname, tenzij wettelijk of reglementair anders zou zijn voorzien.

6.   Prijs.
6.1. In de Bijzondere Voorwaarden wordt de prijs vermeld en hoe deze is samengesteld.
6.2. Wij kunnen de prijs tijdens de duur van de Leveringsovereenkomst wijzigen indien ??n of meer van de volgende elementen onze kosten verandert, onafhankelijk van onze wil:
(a)een afwijking tussen de realiteit en het/de door u opgegeven of in de Leveringsovereenkomst vermelde gebruik en/of gebruikstijd en/of piekvermogen;
(b)een fundamentele afwijking m.b.t. het Leverpunt;
(c)een algemene verhoging van onze kosten door de wijziging van ??n of meer van de samenstellende elementen van de prijs;
(d)een wijziging van de transportkosten, distributiekosten, meterhuurkosten, reactieve boete en/of eventueel andere door de Netbeheerder of een bevoegde overheid ingevoerde of gewijzigde kosten. De prijswijziging zal overeenstemmen met voor ons objectieve en aantoonbare kosten en kan, indien dat ook voor ons geldt, met terugwerkende kracht toegepast worden.
6.3. Ingeval van prijswijziging om een andere dan een in artikel 6.2 vermelde reden, zullen wij de nieuwe prijs tenminste twee maanden voor het inwerkingtreden ervan aan u meedelen.  Als mededeling geldt onder meer de melding per brief, op de factuur of per e-mail.  Wij zullen de datum van inwerkingtreding van de nieuwe prijs in de mededeling vermelden. U zal geacht worden deze prijswijziging aanvaard te hebben, tenzij u binnen de maand na ontvangst van de mededeling (i) kiest voor een andere leveringsovereenkomst met ons of (ii) de Leveringsovereenkomst be?indigt per aangetekende brief met een opzegtermijn van ??n maand ?n wij via de Netbeheerder bericht krijgen dat u op deze datum van leverancier verandert. Zonder dergelijk bericht van de Netbeheerder kunnen wij immers om technische redenen de Levering niet stoppen.  U bent dan aan ons geen schadevergoeding verschuldigd.
6.4. De bijdragen, heffingen, retributies, toeslagen, belastingen, vergoedingen en lasten die ons door de bevoegde overheid of reguleringsinstantie worden opgelegd, worden afzonderlijk aan u doorgerekend, ongeacht of de overheid of de reguleringsinstantie ze al dan niet op de nettarieven toepast.
6.5. De transportkosten, distributiekosten en meterhuurkosten worden afzonderlijk aan u doorgerekend, tenzij anders bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.
6.6. De reactieve boete en/of eventueel andere door de Netbeheerder of een bevoegde overheid opgelegde kosten, worden afzonderlijk aan u doorgerekend, tenzij anders bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.
6.7. De kosten die het gevolg zijn van de wettelijke verplichtingen om groene stroom, groene warmte, warmtekracht en/of analoge certificaten voor te leggen in het kader van de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, en van wettelijke verplichtingen inzake het milieu worden eveneens afzonderlijk aan u doorgerekend.
6.8. De kosten voor de aan- of afsluiting van het Leverpunt zijn niet in de prijs inbegrepen, worden door de Netbeheerder aangerekend, en zullen desgevallend aan u worden doorgerekend.  De huurgelden en de vergoedingen voor bijkomende netdiensten zijn nooit in de prijs begrepen en moeten door u afzonderlijk betaald worden.
6.9. Dit artikel 6 doet geen afbreuk aan de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake sociale openbaredienstverplichtingen.  Indien u het statuut van beschermde klant hebt of van mening bent recht te hebben op het sociaal tarief, moet u ons zo snel als mogelijk de nodige bewijzen en stukken bezorgen.

7.   Facturatie, betalingsvoorwaarden en waarborg.
7.1. Wij baseren ons conform artikel 5.3 op de meetgegevens die ons ter beschikking worden gesteld om de door u afgenomen elektriciteit en/of aardgas te factureren.  Wij mogen u tussentijdse voorschotfacturen sturen.  De hoogte van die voorschotfacturen wordt door ons in redelijkheid en op basis van de gebruikgegevens bepaald.  U kan ons vragen de hoogte van die voorschotfacturen aan te passen.  Wij laten u binnen redelijke termijn de reden weten waarom we al dan niet op dat verzoek ingaan.  Jaarlijks bezorgen wij u een factuur waarin uw effectieve gebruik wordt afgerekend en waarin wij de voorschotfacturen verrekenen. Indien wij geen of foutieve meetgegevens krijgen of indien deze ons niet tijdig toekomen, kunnen wij uw gebruik schatten en op basis daarvan factureren.  Uw effectieve gebruik zal dan later worden afgerekend.
7.2. De betaling van onze facturen kan uitsluitend gebeuren op ons bankrekeningnummer, dat vermeld staat op de factuur.  De betaling gebeurt ofwel via domicili?ring ofwel via manuele overschrijving.  Indien u geen Consument bent, dient u onze facturen uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen na de factuurdatum te betalen.  Indien U Consument bent, dient u onze facturen uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen na de Ontvangstdatum te betalen.  Indien u opteert voor een domicili?ring, voorzien wij een minimum termijn van 15 kalenderdagen tussen de Ontvangstdatum en uitvoering van de domicili?ring.
7.3. Eenieder die een Leveringsovereenkomst aanging voor rekening van derden of met het verzoek aan derden te factureren (een sterkmaking in de zin van artikel 1120 Burgerlijk Wetboek), zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs indien wij met dergelijke facturatie instemden.
7.4. Indien u of wij van mening zijn dat onze factuur foutieve gegevens (andere dan de meetgegevens) bevat, moet de andere partij binnen de 12 maanden na ontvangst van de factuur schriftelijk gecontacteerd worden.  Bij uitblijven van dergelijk tijdig protest wordt de factuur geacht te zijn aanvaard en is geen betwisting meer mogelijk.  Wij zullen ingeval van uw tijdig protest met u overleggen om tot een oplossing te komen.  Een dergelijk protest geeft u niet het recht om uw betalingsverplichting op te schorten.  Indien blijkt dat wij een fout maakten en u geld moeten terug betalen, heeft u, als Consument, vanaf de datum van uw protest recht op interesten aan de wettelijke interestvoet.
7.5. Laattijdige betaling van ??n factuur heeft voor gevolg dat iedere andere factuur, ook al was daarvoor door ons een betalingstermijn verleend,  onmiddellijk opeisbaar is, zonder ingebrekestelling.
7.6. Indien u een betalingsachterstand van minimum 2 maanden heeft of 2 facturen laattijdig heeft betaald, mogen wij van u een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankwaarborg of een storting eisen gelijk aan de waarde van drie maanden geschat gebruik.  Indien u geen Consument bent, kunnen wij steeds op grond van andere objectieve criteria een waarborg eisen tot zekerheid van de betaling van onze facturen.
7.7. Wij mogen administratieve kosten aanrekenen voor het toezenden van extra facturen of brieven op uw verzoek of ingevolge uw nalaten.  De kostprijs bedraagt voor een herinneringsbrief 5 euro en voor een aangetekende ingebrekestelling 15 euro.
Bij niet-tijdige betaling van de gehele factuur of een deel ervan, bent u van rechtswege en zonder ingebrekestelling of herinnering gehouden tot betaling van verwijlinteresten, te rekenen vanaf de vervaldag, op elk onbetaald gelaten bedrag tot de datum van volledige betaling.  Bent u Huishoudelijke Afnemer dan passen wij hiervoor de wettelijke interestvoet toe.  Bent u geen Huishoudelijke Afnemer dan passen wij de interestvoet zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties toe. Daarenboven bent u ertoe gehouden een forfaitaire schadeloosstelling te betalen  van 10 % op elk onbetaald gelaten factuurbedrag, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en met een minimum van 25 euro, onverminderd het recht om meerdere schade en nadelen te bewijzen, onder meer door aanrekening van procedurekosten en kosten en erelonen betaald aan een advocaat in geval van gerechtelijke invordering.
7.8. Indien de Leveringsovereenkomst wordt be?indigd, om welke reden ook, zullen wij u een factuur met de eindafrekening bezorgen.
7.9. Deze bepalingen doen geen afbreuk aan de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake sociale openbaredienstverplichtingen.  Indien u het statuut van beschermde klant hebt of van mening bent recht te hebben op het sociaal tarief, moet u ons zo snel als mogelijk de nodige bewijzen en stukken bezorgen.

8.   Aansprakelijkheid.
8.1. Wij en u zijn ten opzichte van elkaar enkel aansprakelijk ingeval van bedrog, grove of opzettelijke fout.
8.2. Ingeval van aansprakelijkheid zal voor vergoeding enkel in aanmerking komen, behoudens in geval van opzet, de rechtstreeks veroorzaakte lichamelijke en materi?le schade.  Enige vergoeding van indirecte of gevolgschade, en van bedrijfsschade, winstderving, productieverlies of verlies van inkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens ingeval van opzet.  De vergoeding van alle lichamelijke en materi?le schade zal maximaal gelijk zijn aan uw gemiddelde maandfactuur van de laatste zes maanden, of van de duur van de Leveringsovereenkomst zo deze korter is, behoudens ingeval van opzet.
8.3. Elke aanspraak op schadevergoeding moet binnen 10 werkdagen na de datum waarop de schade is ingetreden of na de datum waarop de schade redelijkerwijs vastgesteld had kunnen worde, schriftelijk aan de andere partij worden gemeld.  Laattijdige schademeldingen worden niet meer vergoed.
8.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het niet goed functioneren van het net, de installaties op het Leverpunt, de meetinrichting, fouten in meetgegevens, variaties in spanning en frequentie, tekortkomingen van de Netbeheerder, noch voor de gevolgen van het niet-nakomen van de afspraken tussen u en de Netbeheerder.  Evenmin zijn wij aansprakelijk voor de kwaliteit en de juistheid van de gegevensuitwisseling (zoals bijvoorbeeld standaard jaarverbruiken, synthetische lastprofielen).  Dit alles is de verantwoordelijkheid van de Netbeheerder en staat los van de Leveringsovereenkomst.
8.5. U zal ons vrijwaren voor eventuele vorderingen van derden, zoals uw commerci?le relaties.

9.   Schorsing van de Levering en be?indiging van de leveringsovereenkomst.
9.1. Wij mogen de Levering schorsen of de Leveringsovereenkomst vroegtijdig be?indigen per aangetekende brief met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadevergoeding, mits naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake sociale openbaredienstverplichtingen, indien:
(a)u uw betalingsverplichtingen of andere verplichtingen na ingebrekestelling niet nakomt;
(b)er voor ons redenen bestaan om aan te nemen dat uw financi?le situatie van die aard is, dat u uw betalingsverplichtingen niet zal nakomen (bv. In geval van gerechtelijk akkoord, een procedure van collectieve schuldenregeling, beslag, RSZ-schuld, wissel protest, enz.), indien u nalaat om (tijdig) een waarborg te stellen op ons eenvoudig verzoek conform artikel 7.6;
(c)er een onderbreking of stopzetting van de Levering wordt opgelegd door de Netbeheerder of een bevoegde overheid; en/of
(d)u fraudeert of door ons geleverde elektriciteit en/of aardgas doorlevert aan derden.
(e)u nalaat, bij de afsluiting van de Leveringsovereenkomst of tijdens de uitvoering ervan, ons onmiddellijk in te lichten oer ieder element waarvan u kennis heeft dat de uitvoering van de Leveringsovereenkomst kan verhinderen of bemoeilijken.
De be?indiging is onverminderd ons recht op schadevergoeding.  Ingeval van be?indiging overeenkomstig artikel 9.1 (d), zal deze schadevergoeding minstens gelijk zijn aan drie maanden geschat gebruik.  Indien onze schade groter is, zullen wij ook die kunnen verhalen.
9.2. U mag de Leveringsovereenkomst vroegtijdig be?indigen per aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, ingeval van ernstige contractuele tekortkoming onzerzijds.
9.3. Indien u geen Consument bent en het faillissement aanvraagt of failliet wordt verklaard, zal de Leveringsovereenkomst automatisch eindigen, zonder dat hiertoe een aangetekende brief dient verzonden te worden.

           10.Verhuizing/overdracht
10.1.U bent persoonlijk verbonden door de Leveringsovereenkomst, ook als u verhuist.  Indien u wenst te verhuizen, moet u ons minstens 30 kalenderdagen op voorhand schriftelijk op de hoogte brengen van uw verhuisplannen en ons volgende informatie bezorgen: (1) uw toekomstige adres; (2) EAN-nummer(s) van de meter op dat adres en (3) de datum vanaf wanneer er geleverd moet worden op het nieuwe Leverpunt en de Levering op uw huidige Leverpunt gestopt dient te worden.  Indien u, mits voorlegging van het bewijs, verhuist naar het buitenland of naar een gebied waar wij om objectieve redenen niet (meer) in staat zijn om de Leveringsovereenkomst verder te zetten, kan de Leveringsovereenkomst opgezegd worden met ingang van de effectieve verhuisdatum.
Wij bezorgen u een factuur met de eindafrekening voor het Leverpunt dat u verlaat.  Hiervoor hebben wij de meterstand op het ogenblik van de verhuisdatum nodig.  U moet ons die meterstand ten laatste 5 kalenderdagen na uw verhuis bezorgen op het daartoe bestemd formulier dat ondertekend moet worden door u en de nieuwe bewoner of de eigenaar.  Doet u dit niet, dan hebben wij het recht om de meterstand te laten vaststellen door de Netbeheerder op uw kosten.  Wij leveren op uw nieuwe Leverpunt vanaf de datum die u ons meedeelde.  De Bijzondere Voorwaarden van de Leveringsovereenkomst kunnen aangepast worden zoals voorzien in artikel 6 en/of in functie van uw nieuwe Netbeheerder.
10.2. Wij mogen de Leveringsovereenkomst overdragen aan een derde en zullen u in dat geval inlichten.  Deze derde zal de Leveringsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden verder zetten.

11.   Wijzigingen aan de Leveringsovereenkomst.
11.1. Wij mogen wijzigingen aanbrengen aan de Leveringsovereenkomst tijdens de duur van de Leveringsovereenkomst, indien nodig na goedkeuring door de reguleringsinstantie.  Indien wij de voorwaarden van de Leveringsovereenkomst willen wijzigen tijdens de duur van de Leveringsovereenkomst, zullen wij u deze wijzigingen tenminste twee maanden voor het inwerkingtreden ervan meedelen.  Als mededeling geldt onder meer de melding per brief, op de factuur of per e-mail.  Wij zullen de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden in de mededeling vermelden.
11.2. U zal geacht worden deze wijzigingen aanvaard te hebben tenzij u binnen de maand na ontvangst van de mededeling (i) kiest voor een andere leveringsovereenkomst met ons of (ii) de Leveringsovereenkomst binnen de maand na ontvangst van de mededeling be?indigt per aangetekende brief met een opzegtermijn van ??n maand ?n wij via de Netbeheerder bericht krijgen dat u op deze datum  van leverancier verandert.  Zonder dergelijk bericht van de Netbeheerder kunnen wij immers om technische redenen de Levering niet stoppen.  U bent dan aan ons geen schadevergoeding verschuldigd.
11.3. Indien, anders dan in artikel 11.1 en 11.2, in samenspraak met ons de Bijzondere Voorwaarden worden gewijzigd, zal een nieuwe Leveringsovereenkomst tot stand komen zodra wij deze wijziging in onze systemen hebben verwerkt.  Wij brengen u van deze datum op de hoogte.

12. Overmacht
12.1. Omstandigheden zoals staking, lock-out, uitval of niet-functioneren van het net, onderbrekingen of problemen in het transport of de distributie, oorlogsdaden, brand, verordeningen of voorschriften van de overheid of de reguleringsinstantie, het niet kunnen verkrijgen van (voldoende) elektriciteit, aardgas of een ander product, uitval van systemen, problemen bij de Netbeheerder en iedere andere situatie waarop men redelijkerwijze geen controle heeft, worden beschouwd als overmacht indien ze tot gevolg hebben dat de uitvoering van de Leveringsovereenkomst vertraagd wordt of moeilijk of onmogelijk gemaakt wordt.  In deze omstandigheden moeten noch de onvoorzienbaarheid noch de onweerstaanbaarheid ervan aangetoond worden.  De verplichtingen onder deze Leveringsovereenkomst, behalve de verplichting tot betaling van een geldsom, worden ingeval van overmacht geschorst gedurende de periode van  dat voorval.
12.2. Indien de in artikel 12.1 omschreven voorvallen langer dan drie maanden duren, hebben zowel u als wij het recht om de Leveringsovereenkomst per aangetekende brief te be?indigen, zonder dat schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij.

13.   Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
13.1. U stemt in met de verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: de uitvoering van de Leveringsovereenkomst, facturatie en levering van door u gevraagde producten of diensten.
13.2. De gegevens kunnen tevens worden verwerkt voor promotie-, prospectie- en/of commerci?le doeleinden en om u te informeren over ons en onze producten en diensten, alsmede over contractueel met ons verbonden ondernemingen en hun producten of diensten.  Indien u dit niet wenst, kan u dit schriftelijk aan ons meedelen en zullen uw persoonsgegevens hiervoor niet gebruikt worden.
13.3. De gegevens kunnen worden meegedeeld aan contractueel met ons verbonden ondernemingen, waarvan u op eenvoudig verzoek een lijst kan bekomen bij onze commerci?le dienst, en aan de overheid.
13.4. U stemt tevens in met het feit dat wij uw persoonsgegevens opvragen bij en uitwisselen  met andere energieleveranciers, de evenwichtsverantwoordelijke en/of de Netbeheerder voor wettelijke doeleinden, om de feitelijke Levering goed te laten verlopen, voor de technische aan- en afsluiting en om na te gaan of u werd opgezegd door een energieleverancier.
13.5. U heeft een recht van mededeling en verbetering van uw gegevens.  Daartoe volstaat het schriftelijk contact op te nemen met onze commerci?le dienst.
13.6. Bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, wordt een openbaar register gehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens.  Indien u bijkomende inlichtingen wenst over de wijze waarop wij de persoonsgegevens verwerken, kan u dit register raadplegen.

14.   Geen afstand van recht.
Het niet-aandringen op de uitvoering van enige bepaling van de Leveringsovereenkomst, kan niet worden opgevat als een afstand van recht of een beperking daarvan.

15.   Onafdwingbare bepalingen
Zo ??n van de bepalingen van de Leveringsovereenkomst ongeldig of nietig zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van de Leveringsovereenkomst.  Zo ??n van de bepalingen ongeldig of nietig zou zijn, zal naar beste vermogen en in gezamenlijk overleg deze ongeldige of nietige bepaling vervangen worden door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de initi?le bedoeling van partijen.

16.   Toepasselijk recht en geschillen
Het Belgische recht is van toepassing op de Leveringsovereenkomst.  De rechtbanken te Hasselt zijn exclusief bevoegd bij geschillen omtrent de Leveringsovereenkomst.  In afwijking hiervan, kan de Consument door ons echter enkel gedagvaard worden voor de rechtbank van zijn woonplaats of van de plaats waar de Leveringsovereenkomst moet uitgevoerd worden.

*Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (i) de levering van elektriciteit aan klanten die Consument zijn of een aansluitvermogen hebben dat kleiner is dan 100 kW, en/of (ii) de levering van aardgas aan klanten die Consument zijn of een jaarverbruik hebben dat kleiner is dan 978.000 kWh.

tony46

 • Gast
RE: Luminus - Nieuwe algemene voorwaarden vanaf 1 mei 2006
« Reactie #1 Gepost op: 2 maart 2006, 14:41:08 »
Ik stel me wel de vraag of elke mens daar aan uit gaat kunnen, wie doet de moeite om meestal dan nog in super kleine letterkes op zo een contract te lezen?
Wie kan er aan de manier van formulering dat die mannen gebruiken aan uit?
Kortom kan het echt niet in een eenvoudigere gangbare taal opgesteld worden zonder die kleine letterkes.
Ook door het ondertekenen van contracten ontstaat vaak armoede.

Bokkerijder

 • Gast
RE: Luminus - Nieuwe algemene voorwaarden vanaf 1 mei 2006
« Reactie #2 Gepost op: 2 maart 2006, 16:40:12 »
Citaat van: tony46
Ik stel me wel de vraag of elke mens daar aan uit gaat kunnen, wie doet de moeite om meestal dan nog in super kleine letterkes op zo een contract te lezen?
Wie kan er aan de manier van formulering dat die mannen gebruiken aan uit?
Kortom kan het echt niet in een eenvoudigere gangbare taal opgesteld worden zonder die kleine letterkes.
Ook door het ondertekenen van contracten ontstaat vaak armoede.

Dat ben ik volledig met je eens, Tony.  Toen ik dat ding deze nacht heb zitten overtypen werd ik bijna scheel, zo klein zijn die letterkes.
Het zou wel interessant zijn om op te sporen waar de verschillen zitten met het oude contract, dat heb ik hier ook liggen.  Als ik de tijd vind, zal ik eens zoeken waar die verschillen precies zitten.
Misschien kan tegenstander Bobke ons daar ook behulpzaam zijn, zolang hij het niet doorheeft dat hij ons helpt daarmee.


Bokkerijder

 • Gast
RE: Luminus - Nieuwe algemene voorwaarden vanaf 1 mei 2006
« Reactie #3 Gepost op: 7 maart 2006, 03:22:05 »
Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of aardgas door Luminus (hierna `wij´) aan de klant (hierna `u´)*  (Ref.: AVS12.3 - 1 mei 2005).

1.   Definities.
Aansluitingsovereenkomst: de overeenkomst afgesloten tussen u en de Netbeheerder in verband met een bepaalde aansluiting, inbegrepen de kwaliteit van de afname, de toevoer van elektriciteit en/of aardgas, de meetinrichting en de voor de aansluiting van de installaties relevante technische bepalingen; deze overeenkomst valt buiten de Leveringsovereenkomst.
Bijzondere Voorwaarden: ons document waarin de prijs, de duur en de bijzondere bepalingen worden vermeld.  Consument: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden elektriciteit en/of aardgas en/of aanverwante producten en diensten aankoopt.  Huishoudelijke Afnemer: elke natuurlijke persoon die elektriciteit en/of aardgas aankoopt om te voorzien in zijn behoeften en die van de personen die samen met hem in het Leverpunt gedomicilieerd zijn.  Levering/Leveren: het voorzien op het Leverpunt van elektriciteit en/of aardgas.  Leveringsovereenkomst: het geheel van de overeenkomst tussen u en ons betreffende de Levering; de algemene voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden evenals elke schriftelijke aanvulling of aanpassing daarvan (bv. Formulier, bevestigingsbrief) maken deel uit van deze Leveringsovereenkomst, ingeval van tegenstrijdigheden hebben de Bijzondere Voorwaarden voorrang.  Leverpunt: het overeengekomen punt waar wij elektriciteit en/of aardgas Leveren; dit punt heeft een uniek EAN-nummer.  Netbeheerder: de beheerder van het nationaal, regionaal of lokaal net voor de transmissie, het ervoer of de distributie van elektriciteit en/of aardgas.  Ontvangstdatum: de derde kalenderdag na de factuurdatum, wanneer de factuur naar u door de post toegestuurd wordt.
De begrippen die niet in deze Leveringsovereenkomst zijn gedefinieerd (bijvoorbeeld aansluiting, aansluitingenregister, toegangsregister, meetinrichting, installaties enz.) hebben de betekenis zoals vastgelegd in het toepasselijke technische reglement.

2.   Leveringsovereenkomst.
Wij zullen elektriciteit en/of aardgas Leveren zoals in de Leveringsovereenkomst bepaald.  U zal op het Leverpunt uitsluitend onze elektriciteit en/of aardgas afnemen, ons de overeengekomen prijs betalen en de andere bepalingen van de Leveringsovereenkomst naleven.

3.   Totstandkoming van de Leveringsovereenkomst
3.1. De Leveringsovereenkomst komt tot stand zodra u ons aanbod heeft aanvaard, onder de opschortende voorwaarde van onze verificatie of u door een energieleverancier werd opgezegd of een budgetmeter of een stroombegrenzer heeft.  Wij kunnen u onze weigering meedelen uiterlijk de zevende kalenderdag voordat wij door de Netbeheerder als leverancier voor het Leverpunt in het aansluitingenregister of toegangsregister worden geregistreerd.
3.2. De Levering start zodra wij door de Netbeheerder als leverancier voor het Leverpunt in het aansluitingenregister of toegangsregister werden geregistreerd.  De startdatum van de Levering staat vermeld op de eerste factuur.
3.3U bent verantwoordelijk voor het beëindigen en/of wijzigen van iedere overeenkomst met een derde die met de Leveringsovereenkomst onverenigbaar is.

4.   Duur.
4.1. De Leveringsovereenkomst wordt afgesloten voor bepaalde of onbepaalde duur die begint op de startdatum van de Levering.
4.2. Is uw Leveringsovereenkomst van bepaalde duur, dan wordt deze automatisch verlengd voor opeenvolgende perioden van één jaar, tenzij één partij, per aangetekende brief gericht aan de andere partij, tenminste één maand voor het einde van de lopende periode, opzegt.  Uw opzet is enkel geldig indien het Leverpunt op de voorziene einddatum effectief van elektriciteit en/of aardgas wordt voorzien door een andere leveringsovereenkomst, of wordt afgesloten.  Zoniet zal de Leveringsovereenkomst niet beëindigd zijn en werd uw Leveringsovereenkomst met een jaar verlengd.  Het is immers anders voor ons technisch onmogelijk om de Levering stop te zetten.
4.3. Is uw Leveringsovereenkomst van onbepaalde duur, dan kan deze steeds door u of door ons worden opgezegd, per aangetekende brief gericht aan de andere partij, met een opzegtermijn van tenminste één maand.  Deze opzegtermijn begint te lopen op de eerste dag van de kalendermaand, volgend op de kalendermaand waarin de opzeg werd gegeven.  De beëindiging zal pas effectief worden indien het Leverpunt door een andere leveringsovereenkomst van elektriciteit en/of aardgas wordt voorzien, of wordt afgesloten.  Zoniet zal de Leveringsovereenkomst niet beëindigd zijn.  Het is immers anders voor ons technisch onmogelijk om de Levering stop te zetten.
4.4. Indien u de Leveringsovereenkomst vroegtijdig en foutief beëindigt, of beëindigt zonder of met een te korte opzegtermijn, dient u ons een schadevergoeding gelijk aan drie maanden geschat gebruikt te betalen.
4.5. Het voorgaande doet niets af aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die gelden als wij uw standaardleverancier zijn.

5.   Gebruik, Levering en meting
5.1.Gebruik
5.1.1.U zal de elektriciteit en/of het aardgas enkel op het Leverpunt gebruiken en niet doorleveren aan derden.
5.1.2. Indien u toestellen gebruikt om zelf energie te produceren, dient u dit onmiddellijk aan ons te melden.
5.1.3.U moet iedere fundamentele wijziging van uw gebruiksgegevens onmiddellijk aan ons meedelen.
5.2 Levering en Netbeheerder
5.2.1. U sluit met ons de Leveringsovereenkomst voor de Levering, maar heeft een aparte Aansluitingsovereenkomst met de Netbeheerder betreffende uw aansluiting op het net  (bv. Betreffende de meetinrichting, de installaties, enz.).  Wij zijn geen partij bij deze Aansluitingsovereenkomst en zijn derhalve niet verantwoordelijk voor de nakoming van deze Aansluitingsovereenkomst door u of door de Netbeheerder.
5.2.2. De Netbeheerder is verantwoordelijk voor het functioneren van het net en de continuïteit en de kwaliteit van de Levering.  Dit valt buiten onze verantwoordelijkheid.  Indien de Netbeheerder de toevoer van elektriciteit en/of aardgas beperkt of onderbreekt, hebben wij het recht om de Levering eveneens te beperken of te onderbreken, zonder u daardoor enige vergoeding verschuldigd te zijn.
5.2.3. Wenst u uw aansluiting af te sluiten, dan dient u zelf contact op te nemen met de Netbeheerder.  De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor uw rekening.
5.3 Meting
5.3.1. De Netbeheerder bezorgt ons de stand van uw meter.  Indien u ons de stand meedeelt, bent u verantwoordelijk voor de juiste opgave daarvan.  De gegevens van de Netbeheerder hebben in elk geval voorrang.
5.3.2. Zowel u als wij kunnen bij twijfel over de juistheid van de meting de meetinstallatie laten onderzoeken.  Dit gebeurt op kosten van de verzoeker.
5.3.3. Een rechtzetting van de meetgegevens en de daaruit voortvloeiende facturatie kan betrekking hebben op een periode van maximaal twee jaar voorafgaand aan de laatste meteropname, tenzij wettelijk of reglementair anders zou zijn voorzien.

6.   Prijs.
6.1In de Bijzondere Voorwaarden wordt de prijs vermeld en hoe deze is samengesteld.
6.2. Wij kunnen de prijs tijdens de duur van de Leveringsovereenkomst wijzigen indien één of meer van de volgende elementen onze kosten verandert, onafhankelijk van onze wil:

(a)een afwijking tussen de realiteit en het/de door u opgegeven of in de Leveringsovereenkomst vermelde gebruik, en/of gebruikstijd en/of piekvermogen.
(b)een fundamentele afwijking m.b.t. het Leverpunt.;
(c)een algemene verhoging van onze kosten door de wijziging van één of meer van de samenstellende elementen van de prijs;
(d)een wijziging van de transportkosten, distributiekosten, meterhuurkoten, reactieve boete en/of eventueel andere door de Netbeheerder of een bevoegde overheid ingevoerde of gewijzigde kosten.

De prijswijziging zal overeenstemmen met voor ons objectieve en aantoonbare kosten en kan, indien dat ook voor ons geldt, met terugwerkende kracht toegepast worden.
6.3Ingeval van prijswijziging om een andere dan een in artikel 6.2 vermelde reden, zullen wij de nieuwe prijs tenminste twee maanden voor het inwerkingtreden ervan aan u meedelen.  Als mededeling geldt onder meer de melding per brief, op de factuur of per e-mail.  Wij zullen de datum van inwerkingtreding van de nieuwe prijs in de mededeling vermelden. U zal geacht worden deze prijswijziging aanvaard te hebben, tenzij u binnen de maand na ontvangst van de mededeling (i)kiest voor een andere leveringsovereenkomst met ons of (ii) de Leveringsovereenkomst beëindigt per aangetekende brief met een opzegtermijn van één maand én wij via de Netbeheerder bericht krijgen dat u op deze datum van leverancier verandert.  Zonder dergelijk bericht van de Netbeheerder kunnen wij immers om technische redenen de Levering niet stoppen.  U bent dan aan ons geen schadevergoeding verschuldigd.
6.4. De bijdragen, heffingen, retributies, toeslagen, belastingen, vergoedingen en lasten die ons door de bevoegde overheid of reguleringsinstantie worden opgelegd, worden afzonderlijk aan u doorgerekend, ongeacht of de overheid of de reguleringsinstantie ze al dan niet op de nettarieven toepast.
6.5. De transportkosten, distributiekosten en meterhuurkosten worden afzonderlijk aan u doorgerekend, tenzij anders bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.
6.6 De reactieve boete en/of eventueel andere door de Netbeheerder of een bevoegde overheid opgelegde kosten, worden afzonderlijk aan u doorgerekend, tenzij anders bepaald in de Bijzondere Voorwaarden.
6.7. De kosten die het gevolg zijn van de wettelijke verplichtingen om groene stroom, groene warmte, warmtekracht en/of  analoge certificaten voor te leggen in het kader van de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, en van wettelijke verplichtingen inzake het milieu worden eveneens afzonderlijk aan u doorgerekend.
6.8. De kosten voor de aan- of afsluiting van het Leverpunt zijn niet in de prijs inbegrepen, worden door de Netbeheerder aangerekend en zullen desgevallend aan u worden doorgerekend.  De huurgelden en de vergoedingen voor bijkomende netdiensten zijn nooit in de prijs inbegrepen en moeten door u afzonderlij betaald worden.
6.9. Dit artikel 6 doet geen afbreuk aan de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake sociale openbaredienstverplichtingen.  Indien u het statuut van beschermde klant hebt of van mening bent recht te hebben op het sociaal tarief, moet u ons zo snel als mogelijk de nodige bewijzen en stukken bezorgen.

7.   Facturatie, betalingsvoorwaarden en waarborg
7.1Wij baseren ons conform artikel 5.3 op de meetgegevens die ons ter beschikking worden gesteld om de door u afgenomen elektriciteit en/of aardgas te factureren.  Wij mogen u tussentijdse voorschotfacturen sturen.  De hoogte van die voorschotfacturen wordt door ons in redelijkheid en op basis van de gebruikgegevens bepaald.  U kan ons vragen de hoogte van die voorschotfacturen aan te passen.  Wij laten u binnen redelijke termijn de reden weten waarom we al dan niet op dat verzoek ingaan.  Jaarlijks bezorgen wij u een factuur waarin uw effectieve gebruik wordt afgerekend en waarin wij de reeds betaalde voorschotfacturen verrekenen.  Indien wij geen of foutieve meetgegevens krijgen of indien deze ons niet tijdig toekomen, kunnen wij uw gebruik schatten en op basis daarvan factureren.  Uw effectieve gebruik zal dan later worden afgerekend.
7.2. De betaling van onze facturen kan uitsluitend gebeuren op ons bankrekeningnummer, dat vermeld staat op de factuur.  De betaling gebeurt ofwel via domiciliëring, ofwel via manuele overschrijving.
Indien u geen Consument bent, dient u onze facturen uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen na de factuurdatum te betalen.  Indien u Consument bent, dient u onze facturen uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen na de Ontvangstdatum te betalen. Indien u opteert voor een domiciliëring, voorzien wij een minimum termijn van 15 kalenderdagen tussen de Ontvangstdatum en uitvoering van de domiciliëring.
7.3. Eenieder die een Leveringsovereenkomst aanging voor rekening van derden of met het verzoek aan derden te factureren (een sterkmaking in de zin van artikel 1120 Burgerlijk Wetboek), zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs indien wij met dergelijke facturatie instemden.
7.4. Indien u of wij van mening zijn dat onze factuur foutieve gegevens (andere dan de meetgegevens) bevat, moet de andere partij binnen de 12 maanden na ontvangst van de factuur gecontacteerd worden.  Bij uitblijven van dergelijk tijdig protest wordt de factuur geacht te zijn aanvaard en is geen betwisting meer mogelijk.  Wij zullen ingeval van uw tijdig protest met u overleggen om tot een oplossing te komen.  Een dergelijk protest geeft u niet het recht om uw betalingsverplichting op te schorten.  Indien blijkt dat wij een fout maakten en u geld moeten terug betalen, heeft u, als Consument, vanaf de datum van uw protest recht op interesten aan de wettelijke interestvoet.
7.5. Laattijdige betaling van één factuur heeft voor gevolg dat iedere andere factuur, ook alk was daarvoor door ons een betalingstermijn verleend, onmiddellijk opeisbaar is, zonder ingebrekestelling.
7.6. Indien u gedurende 12 maanden twee maal een factuur laattijdig heeft betaald, mogen wij van u een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankwaarborg of een storting eisen gelijk aan de waarde van drie maanden geschat gebruik.  Indien u geen Consument bent, kunnen wij steeds op grond van objectieve criteria een waarborg eisen tot zekerheid van de betaling van onze facturen.
7.7. Wij mogen administratieve kosten aanrekenen voor het toezenden van extra facturen of brieven op uw verzoek of ingevolge uw nalaten.
Indien u geen Huishoudelijke Afnemer bent, bent u bij niet-tijdige betaling van de gehele factuur of een deel ervan, van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden tot betaling van verwijlinteresten, te rekenen vanaf de vervaldag, op elk onbetaald gelaten bedrag tot de datum van volledige betaling, ten belope van 1% per maand.
Daarenboven bent u ertoe gehouden een forfaitaire schadeloosstelling te betalen van 10% op elk onbetaald gelaten factuurbedrag, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en met een minimum van 25 euro, onverminderd het recht om meerdere schade en nadelen te bewijzen, ondermeer door aanrekening van procedurekosten en kosten en erelonen betaald aan een advocaat in geval van gerechtelijke invordering.
7.8. Indien de Leveringsovereenkomst wordt beëindigd, om welke reden ook, zullen wij u een factuur met de eindafrekening bezorgen.
7.9. Deze bepalingen doen geen afbreuk aan de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake sociale openbaredienstverplichtingen.  Indien u het statuut van beschermde klant hebt of van mening bent recht te hebben op het sociaal tarief, moet u ons zo snel als mogelijk de nodige bewijzen en stukken bezorgen.

8.   Aansprakelijkheid.
8.1.Wij en u zijn ten opzichte van elkaar enkel aansprakelijk ingeval van bedrog, grove of opzettelijke fout.
8.2. Ingeval van aansprakelijkheid zal voor vergoeding enkel in aanmerking komen, behoudens in geval van opzet, de rechtstreeks veroorzaakte lichamelijke en materiële schade.  Enige vergoeding van indirecte of gevolgschade, en van bedrijfsschade, winstderving, productieverlies of verlies van inkomsten is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens ingeval van opzet.  De vergoeding van alle lichamelijke en materiële schade zal maximaal gelijk zijn aan uw gemiddelde maandfactuur van de laatste zes maanden, of van de duur van de Leveringsovereenkomst zo deze korter is, behoudens ingeval van opzet.
8.3.Elke aanspraak op schadevergoeding moet binnen 10 werkdagen na de datum waarop de schade is ingetreden of na de datum waarop de schade redelijkerwijs vastgesteld had kunnen worden, schriftelijk aan de andere partij worden gemeld.  Laattijdige schademeldingen worden niet meer vergoed.
8.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door het niet goed functioneren van  het net, de installaties op het Leverpunt, de meetinrichting, fouten in meetgegevens, variaties in spanning en frequentie, tekortkomingen van de Netbeheerder, noch voor de gevolgen van het niet-nakomen van de afspraken tussen u en de Netbeheerder.  Evenmin zijn wij aansprakelijk voor de kwaliteit en de juistheid van de gegevensuitwisseling (zoals bijvoorbeeld standaard jaarverbruiken, synthetische lastprofielen).  Dit alles is de verantwoordelijkheid van de Netbeheerder en staat los van de Leveringsovereenkomst.
8.5. U zal ons vrijwaren voor eventuele vorderingen van derden, zoals uw commerciële relaties.

9.   Schorsing van de Levering en beëindiging van de Leveringsovereenkomst.
9.1.Wij mogen de Levering schorsen of de Leveringsovereenkomst vroegtijdig beëindigen per aangetekende brief met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadevergoeding, mits naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake sociale openbaredienstverplichtingen, indien:
(a)u uw betalingsverplichtingen of andere verplichtingen na ingebrekestelling niet nakomt;
(b)er voor ons redenen bestaan om aan te nemen dat uw financiële situatie van die aard is, dat u uw betalingsverplichtingen niet zal nakomen (bv. In geval van gerechtelijk akkoord, een procedure van collectieve schuldenregeling, beslag, RSZ-schuld, wissel protest, enz.), indien u nalaat om (tijdig) een waarborg te stellen op ons eenvoudig verzoek conform artikel 7.6.
(c)er een onderbreking of stopzetting van de Levering wordt opgelegd door de Netbeheerder of een bevoegde overheid; en/of
(d)u fraudeert of door ons geleverde elektriciteit en/of aardgas doorlevert aan derden.
(e)u nalaat, bij de afsluiting van de Leveringsovereenkomst of tijdens de uitvoering ervan, ons onmiddellijk in te lichten over ieder element waarvan u kennis heeft dat de uitvoering van de Leveringsovereenkomst kan verhinderen of bemoeilijken.
De beëindiging is onverminderd ons recht op schadevergoeding, ingeval van beëindiging overeenkomstig artikel 9.1 (d), zal deze schadevergoeding minstens gelijk zijn aan drie maanden geschat gebruik.  Indien onze schade groter is, zullen wij ook die kunnen verhalen.
9.2.U mag de Leveringsovereenkomst vroegtijdig beëindigen per aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, ingeval van ernstige contractuele tekortkoming onzerzijds.
9.3. Indien u geen Consument bent en het faillissement aanvraagt, of failliet wordt verklaard, zal de Leveringsovereenkomst automatisch eindigen, zonder dat hiertoe een aangetekende brief dient verzonden te worden.

10.   Verhuizing/overdracht
10.1.U blijft verantwoordelijk voor de Leveringsovereenkomst indien u verhuist of het Leverpunt verlaat.  U moet de Leveringsovereenkomst opzeggen conform artikel 4 en u moet ons zo snel mogelijk inlichten over uw verhuisplannen.
Indien deze opzeg bij verhuis niet geschiedt zoals voorzien in artikel 4, betaalt u een schadevergoeding gelijk aan drie maanden geschat gebruik.
U betaalt deze schadevergoeding echter niet indien er op het Leverpunt een nieuwe afnemer (huurder of verhuurder/eigenaar) in uw plaats komt en deze met ons een leveringsovereenkomst voor het Leverpunt sluit waarvan wij binnen de 7 werkdagen het origineel en ondertekend exemplaar ontvangen aangezien wij de Netbeheerder van deze wijziging op de hoogte moeten brengen.
Indien we het origineel en ondertekend exemplaar niet binnen de 7 werkdagen ontvangen, zullen we de verhuis door de Netbeheerder laten registreren met als overnamedatum de dag waarop we dit exemplaar ontvangen.  U zal verantwoordelijk blijven voor de Leveringsovereenkomst totdat de wijziging door de Netbeheerder werd geregistreerd.
10.2. Wij mogen de Leveringsovereenkomst overdragen aan een derde en zullen u in dat geval inlichten.  Deze derde zal de Leveringsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden verder zetten.

11.   Wijzigingen aan de Leveringsovereenkomst
11.1.Wij mogen wijzigingen aanbrengen aan de Leveringsovereenkomst tijdens de duur van de Leveringsovereenkomst, indien nodig na goedkeuring door de reguleringsinstantie.  Indien wij de voorwaarden van de Leveringsovereenkomst willen wijzigen tijdens de duur van de Leveringsovereenkomst, zullen wij u deze wijzigingen tenminste twee maanden voor het inwerkingtreden ervan meedelen. Als mededeling geldt onder meer de melding per brief, op de factuur of per e-mail.  Wij zullen de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden in de mededeling vermelden.
11.2. U zal geacht worden deze wijzigingen aanvaard te hebben tenzij u binnen de maand na ontvangst van de mededeling (i)kiest voor een andere leveringsovereenkomst met ons of (ii)de Leveringsovereenkomst binnen de maand na ontvangst van de mededeling beëindigt per aangetekende brief met een opzegtermijn van één maand én wij via de Netbeheerder bericht krijgen dat u op deze datum van leverancier verandert.  Zonder dergelijk bericht van de Netbeheerder kunnen wij immers om technische redenen de Levering niet stoppen.  U bent dan aan ons geen schadevergoeding verschuldigd.
11.3. Indien, anders dan in artikel 11.1 en 11.2, in samenspraak met ons de Bijzondere Voorwaarden worden gewijzigd, zal een nieuwe Leveringsovereenkomst tot stand komen zodra wij deze wijziging in onze systemen hebben verwerkt.  Wij brengen u van deze datum op de hoogte.

12.   Overmacht.
12.1.Omstandigheden zoals staking, lock-out, uitval of niet-functioneren van het net, onderbrekingen of problemen in het transport of de distributie, oorlogsdaden, brand, verordeningen of voorschriften van de overheid of de reguleringsinstantie, het niet kunnen verkrijgen van (voldoende) elektriciteit, aardgas of een ander product, uitval van systemen, problemen bij de Netbeheerder en iedere andere situatie waarop men redelijkerwijze geen controle heeft, worden beschouwd als overmacht indien ze tot gevolg hebben dat de uitvoering van de Leveringsovereenkomst vertraagd wordt of moeilijk of onmogelijk gemaakt wordt.  In deze omstandigheden moeten noch de onvoorzienbaarheid noch de onweerstaanbaarheid ervan aangetoond worden.
De verplichtingen onder deze Leveringsovereenkomst, behalve de verplichting tot betaling van een geldsom, worden ingeval van overmacht geschorst gedurende de periode van dat voorval.
12.2. Indien de in artikel 12.1 omschreven voorvallen langer dan drie maanden duren, hebben zowel u als wij het recht om de Leveringsovereenkomst per aangetekende brief te beëindigen, zonder dat schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij.

13.   Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
13.1.U stemt in met de verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: de uitvoering van de Leveringsovereenkomst, facturatie en levering van door u gevraagde producten of diensten.
13.2. De gegevens kunnen tevens worden verwerkt voor promotie- prospectie- en/of commerciële doeleinden en om u te informeren over ons en onze producten en diensten, alsmede over contractueel met ons verbonden ondernemingen en hun producten of diensten. Indien u dit niet wenst, kan u dit schriftelijk aan ons meedelen en zullen uw persoonsgegevens hiervoor niet gebruikt worden.
13.3. De gegevens kunnen worden meegedeeld aan contractueel met ons verbonden ondernemingen, waarvan u op eenvoudig verzoek een lijst kan bekomen bij onze commerciële dienst, en aan de overheid.
13.4. U stemt tevens in met het feit dat wij uw persoonsgegevens opvragen bij en uitwisselen met andere energieleveranciers, de evenwichtsverantwoordelijke en/of de Netbeheerder voor wettelijke doeleinden, om de feitelijke Levering goed te laten verlopen, voor de technische aan- en afsluiting en om na te gaan of u werd opgezegd door een energieleverancier.
13.5. U heeft een recht van mededeling en verbetering van uw gegevens.  Daartoe volstaat het schriftelijk contact op te nemen met onze commerciële dienst.
13.6. Bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, wordt een openbaar register gehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens.  Indien u bijkomende inlichtingen wenst over de wijze waarop wij de persoonsgegevens verwerken, kan u dit register raadplegen.

14.   Geen afstand van recht
Het niet-aandringen op de uitvoering van enige bepaling van de Leveringsovereenkomst, kan niet worden opgevat als een afstand van recht of een beperking daarvan.

15.   Onafdwingbare bepalingen.
Zo één van de bepalingen van de Leveringsovereenkomst ongeldig of nietig zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van de Leveringsovereenkomst.  Zo één van de bepalingen ongeldig of nietig zou zijn, zal naar beste vermogen en in gezamenlijk overleg deze ongeldige of nietige bepaling vervangen worden door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van partijen.

16.   Toepasselijk recht en geschillen.
Het Belgische recht is van toepassing op de Leveringsovereenkomst. De rechtbanken te Hasselt zijn exclusief bevoegd bij geschillen omtrent de Leveringsovereenkomst.  In afwijking hiervan, kan de Consument door ons echter enkel gedagvaard worden voor de rechtbank van zijn woonplaats  of van de plaats waar de Leveringsovereenkomst moet uitgevoerd worden.

*Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (i) de levering van elektriciteit aan klanten die Consument zijn of een aansluitvermogen hebben dat kleiner is dan 100 kW, en/of (ii) de levering van aardgas aan klanten die Consument zijn of een jaarverbruik hebben dat kleiner is dan 978.000 kWh.
« Laatst bewerkt op: 6 december 2016, 01:38:22 by Twan »

Bokkerijder

 • Gast
RE: Luminus - Nieuwe algemene voorwaarden vanaf 1 mei 2006
« Reactie #4 Gepost op: 7 maart 2006, 03:23:42 »
Citaat van: tony46
Ik stel me wel de vraag of elke mens daar aan uit gaat kunnen, wie doet de moeite om meestal dan nog in super kleine letterkes op zo een contract te lezen?
Wie kan er aan de manier van formulering dat die mannen gebruiken aan uit?
Kortom kan het echt niet in een eenvoudigere gangbare taal opgesteld worden zonder die kleine letterkes.
Ook door het ondertekenen van contracten ontstaat vaak armoede.

Voila, ik heb het oude contract ook even gepost, als we het ooit nodig hebben om te vergelijken.

debbie

 • Gast
RE: Luminus - Nieuwe algemene voorwaarden vanaf 1 mei 2006
« Reactie #5 Gepost op: 7 maart 2006, 08:54:44 »
Ik ben mijn contract van Nuon helaas kwijt. Ben gewoon te slordig met papieren. Ik wilde nogwel veranderen van leverancier maar zal daar misschien best toch maar mee wachten. Ik zou trouwens niet weten voor welke leverancier ik zou moeten kiezen. Het zijn denk ik allemaal bloedzuigers die lustig met maningskosten smijten zodra je ook maar eventjes te laat betaald hebt.

Het valt me trouwens op dat ze dat tegenwoordig allemaal doen, ook telenet, etc. Vroeger kreeg men eerst nog een herinnering maar tegenwoordig lappen ze er meteen 7,50 euro bij als je ook maar een dag te laat durft betalen. Pfff, echt wel smerig :sick:

Bokkerijder

 • Gast
RE: Luminus - Nieuwe algemene voorwaarden vanaf 1 mei 2006
« Reactie #6 Gepost op: 7 maart 2006, 16:29:12 »
Citaat van: debbie
Ik ben mijn contract van Nuon helaas kwijt. Ben gewoon te slordig met papieren. Ik wilde nogwel veranderen van leverancier maar zal daar misschien best toch maar mee wachten. Ik zou trouwens niet weten voor welke leverancier ik zou moeten kiezen. Het zijn denk ik allemaal bloedzuigers die lustig met maningskosten smijten zodra je ook maar eventjes te laat betaald hebt.

Het valt me trouwens op dat ze dat tegenwoordig allemaal doen, ook telenet, etc. Vroeger kreeg men eerst nog een herinnering maar tegenwoordig lappen ze er meteen 7,50 euro bij als je ook maar een dag te laat durft betalen. Pfff, echt wel smerig :sick:

Zeer juist Tony.  Daarom droom ik ook van een actie hieromtrent.  Dat is overigens een problematiek die niet alleen de armen zelf raakt (maar hen wel het hardste en het eerste). Iedereen heeft het al aan de hand gehad en zich erover geërgerd.  Daarom denk ik dat we misschien toch wel veel volk bijeen kunnen krijgen in verband met de onrechtvaardigheid van al die aanmaningskosten enzomeer.

Het is echt wel smerig ja, omdat men hiermee de armen het eerste en het hardste raakt.

 

 
leden
Stats
 • Totaal aantal berichten: 23699
 • Totaal aantal topics: 2655
 • Online Today: 15
 • Online Ever: 354
 • (16 december 2019, 11:35:11)
Gebruikers Online
Users: 0
Guests: 5
Total: 6
Google
 

© vierdewereldsyndicaat.org