Het teken van de vijgeboom

Matt 24.32. Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is.

Matt 24.33. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.

Matt 24.34. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.

Matt 24.35. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.

Aansporing tot waakzaamheid

Matt 24.36. Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.

Matt 24.37. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Matt 24.38. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging,

Matt 24.39. en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Matt 24.40. Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.

Matt 24.41. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.

Matt 24.42. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.

Matt 24.43. Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken.

Matt 24.44. Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

Matt 24.45. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die zijn heer over zijn personeel aangesteld heeft om hun het voedsel op de juiste tijd te geven?

Matt 24.46. Zalig die slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden.

Matt 24.47. Voorwaar, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen.

Matt 24.48. Maar als die slechte slaaf in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg,

Matt 24.49. en zou beginnen zijn medeslaven te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards,

Matt 24.50. dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet;

Matt 24.51. en hij zal hem in stukken houwen en hem doen delen in het lot van de huichelaars; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.